Ing. Kamil Štrobl, Ph.D.
Soudní znalec, autor. inženýr
 
Ing. Kamil Štrobl, Ph.D.
Soudní znalec, Autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby


PODKLADY:

Podklady pro ocenění jsou doklady, dokumentace a listiny nutné k vypracování znaleckých posudků a tržních ocenění, které si můžete zajistit sami nebo je po dohodě s Vámi zajistím.

Rodinný dům, rekreační chata, chalupa a domek: - určený k rodinnému bydlení, bez komerčního využití, bez pronájmu nebytových nebo bytových prostor, stejné i pro budovu, halu, inženýrskou stavbu, garáže

 • výpis z katastru nemovitostí, jinak také LV (list vlastnictví), který získáte na katastrálním úřadě nebo po dohodě jej zajistím
 • kopie katastrální mapy (snímek z pozemkové mapy nebo geometrický plán)
 • nabývací titul, tj. smlouva nebo doklad, na základě kterého jste se stali vlastníky (kupní či darovací smlouva, zápis o dědictví, smlouva o převodu bytu člena družstva do osobního vlastnictví a pod.)
 • dříve vypracované znalecké posudky
 • vhodné jsou i další podklady pro vypracování posudku (výkresová dokumentace, doklady o kolaudaci a pod.)
 • smlouvy omezující vlastnická práva - smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvy a pod .
 • u rozestavěných staveb pak stavební povolení, projektovou dokumentaci, geometrický plán se zaměřenou stavbou, faktury
 • jsou-li na výpisu z katastru plomby "P", je nutné doložit, co tyto plomby znamenají (vydává katastrální úřad).


  Rodinný dům, bytový dům, administrativní budova, skladový objekt apod.: - určené ke komerčnímu využití. Obecně se jedná o nemovitosti, u kterých jsou nebo mohou být příjmy z pronájmu bytových nebo nebytových prostor, tedy i příjmy z bytů s regulovaným nájemným. Patří sem i rodinné domy s více než dvěma byty.

  Mimo již uvedené výše:

 • nájemní smlouvy - pokud je celá nebo část nemovitosti pronajata komukoli jinému, než je majitel (mohou to být i rodinní příslušníci, pokud nejsou spoluvlastníky nemovitosti)
 • nájemní smlouvy - pronájem např. části střechy pro reklamní tabule, event. antény mobilního operátora nebo pronájem např. parkovacích ploch okolo budovy apod.)
 • pojistné smlouvy na stavby - pojištění na živelné pohromy, pojištění odpovědnosti apod.
 • doklad o zaplacení daně z nemovitosti za poslední rok
 • přehled běžných provozních nákladů (nejedná se o finance, které jsou sice součástí nájmu, ale následně jsou převedeny na poskytovatele služeb - např. telefonní poplatky, elektřina, plyn, úklid apod.)
 • přehled nákladů za běžnou údržbu nemovitosti v minulém období
 • přehled všech stavebních změn na nemovitosti s uvedením data provedení - modernizace (výměny prvků stavby - okna, podlahy, zařizovací předměty apod.), rekonstrukce, opravy, přístavby, nástavby, vestavby apod., rok provedení přípojek inženýrských sítí.


  Byt nebo nebytový prostor:

 • výpis z katastru nemovitostí na bytové a nebytové prostory
 • výpis z katastru nemovitostí na dům s byty a nebytovými prostory
 • kopie katastrální mapy
 • kupní smlouvu s uvedením údajů o ploše bytu, příslušenství a součástech bytu, spoluvlastnického podílu k domu a k pozemkům
 • situační náčrt bytu v domě (z kupní smlouvy) nebo ze stavební dokumentace
 • jsou-li na výpisu z katastru plomby "P", je nutné doložit, co tyto plomby znamenají (vydá katastrální úřad).


  Pozemky:

 • výpis z katastru nemovitostí
 • kopie katastrální mapy
 • geometrický plán pro zaměření pozemků
 • územní rozhodnutí, rozhodnutí o umístění stavby nebo ověřená informace o možném využití pozemku podle schváleného regulačního plánu obce – lze získat na obecním nebo stavebním úřadě
 • stavební povolení (na budoucí stavby, inženýrské sítě a jejich přípojky, komunikace apod.), s vyznačením právní moci
 • radonový průzkum pozemku pokud existuje
 • kupní smlouva na pozemek s vyznačením vkladu do katastru nemovitostí nebo smlouva o budoucí kupní smlouvě
 • dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • smlouvy omezující vlastnická práva - smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvy apod.
 • informace o existenci inženýrských sítí v okolí pozemku a informace o možností napojení na tyto sítě - vodovod, kanalizace, plynovod, rozvod elektrické energie, telefonní síť, kabelová televize, dálková ostraha objektů, informace o náhradních řešeních - žumpa, septik, domácí čistírna odpadních vod, Propan - Butanový zásobník, tepelné čerpadlo apod.
 • informace o možnosti přístupu k pozemku - zpevněná / nezpevněná komunikace
 • jsou-li na výpisu z katastru plomby "P", je nutné doložit, co tyto plomby znamenají (vydá katastrální úřad).


  Znalecké posudky z oboru stavebnictví:

 • smlouvu s dodavatelem díla
 • stavební deník
 • dříve zpracované znalecké posudky
 • doklady o použitých materiálech
 • protokoly a zprávy o provedených kontrolách a zkouškách.
 • projektovou dokumentaci.
 • fotodokumentaci nebo videozáznam(doporučuji provádět po celou dobu výstavby nemovitostí, pro účely archivní nebo případných sporů o kvalitě a rozsahu stavebního díla)
 • další podklady podle individuální dohody, v závislosti na druhu zkoumané problematiky, zejména potvrzené faktury, soupisy prací, kontrolní dny.


  Termín k vypracování ocenění a prohlídky nemovitostí

 • Znalecký posudek je možné vypracovat v termínu dle dohody s klientem, standardně do 1-2 týdnů po provedení místního šetření za předpokladů doložení nutných dokumentů (výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouva, kopie katastrální mapy atd.).
 • Prohlídky nemovitostí jsou možné ve všedních dnech i o víkendech, po vzájemné dohodě.


  Ceny znaleckých posudků a tržních ocenění

 • U každé zakázky znaleckého posudku a tržního ocenění cenu znaleckého posudku stanovuji individuálně na základě zadání, dostupné dokumentace, požadavků a času stráveného na posudku. • © Štroblovi.eu, 2016 © webdesign Radek Hnízdil